Проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех"

ОУ "Братя Миладинови", с. Склаве работи по проект "Подкрепа за успех" от учебната 2018/2019 година. Работата по проекта ще продължи и през учебната 2019/2020 година.