Проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех"

ОУ "Братя Миладинови", с. Склаве работи по проект "Подкрепа за успех" от учебната 2018/2019 година. Работата по проекта  продължи и през учебната 2019/2020 година, както и през настоящата  2020/2021 учебна година със сформирани шест групи (четири в начален етап и две в прогимназиален етап). Групите в начален етап са по български език и литература (във всеки клас по една група), а в прогимназиален етап - една група в 6 клас по БЕЛ и една в 7 клас по математика.